Espais confinats


El sistema de succió que ofereix el camió ASPIRTRUCK, és idoni per treballar a espais confinats. Pel buidatge de dipòsits, etc., el material s'extreu amb garantia d'un temps mínim de permanència de l'operari dins l'espai confinat, ja que gran part de l'aspiració es realitza des de fora per la boca d’home i l'operari intervé a l'últim moment.

En un espai confinat es pot crear amb molta facilitat una atmosfera inflamable, al igual que l’aire pot contenir productes tòxics per damunt de determinats  límits d’exposició i pot produir intoxicacions greus. Amb aquest sistema, es regenera l’aire a una velocitat de 10 m3 d’aire per segon, creant un espai més segur.

  • Retirada de residus sense generar pols, d’indrets poc accessibles.