Depuradores-EDAR'S-ETAP'S...


Un dels nostres objectius es aconseguir dur a terme el manteniment i millora de les instal·lacions per assegurar el seu correcte funcionament. D’aquesta manera, podem assolir un molt bon rendiment de les diferents fases de l’aigua.

La gestió de l’aigua porta implícita la responsabilitat de garantir un subministrament continuat sense incidències i és llavors, quan la intervenció de l’ASPIRTRUCK aporta solucions per restablir el procés habitual de forma ràpida i eficient.

Pel tractament a la línia de fangs , cal fer un seguiment de la quantitat de fangs que s’acumulen al decantador.

Consisteix en tres fases de tractament del fang:

Espessiment, assecat amb centrífuga, eres d’assecatge, etc. i transport a un abocador autoritzat.

En el moment que extraiem els llots, no utilitzem aigua per diluir-los. És per això, que el material es retira i transporta al gestor autoritzat, sense la necessitat d’incrementar el seu pes i pot continuar el procés d’assecament sense tornar a repetir cap fase addicional. A més, representa un estalvi econòmic, ja que l’entrada de líquid als abocadors triplica els costos de les taxes i amb aquest sistema evitem un tonatge extra.

  • NETEJA DE FANGS DE DIPÒSIT DE CAPTACIÓ D’AIGUA

Dins del cicle de sanejament i potabilització de l'aigua, amb l'ASPIRTRUCK poden intervenir en diversos processos, adaptant-nos a indrets on la maquinària convencional no pot arribar-hi, passant de ser una problemàtica habitual del sector a una aplicació més del servei que oferim, aportant solucions immediates.

El ventall d'actuació que ofereix l'ASPIRTRUCK creix dia a dia, responent a les demandes dels clients, garantint una feina, ràpida, segura i eficient. El nostre departament tècnic estudia especialment les diferents situacions que es donen durant la gestió de l'aigua, per col·laborar amb accions específiques, amb la finalitat de facilitar tot el procés des de l’abastament fins a la depuració.

  • ABANS DEL GARBELLAMENT. NETEJA DE POUS DE SORRA

Durant el procés de sanejament de l’aigua, als dipòsits de retenció de sòlids, ens trobem amb els pous sorral, que retenen la sorra que circula per la xarxa, mitjançant un fons situat per sota dels conductes que li arriben.

Aquesta sorra acumulada s’ha d’anar extraient perquè el pou no quedi saturat, i és aquí on l’ASPIRTRUCK intervé, aspirant aquest material amb la facilitat i rapidesa que li caracteritzen. El lloc queda en poc temps i amb la mínima intervenció per part dels operaris, adequat per continuar complint amb la seva funció.

  • SEGONA SEDIMENTACIÓ. ASPIRACIÓ DE FANGS D’HOMOGENITZADOR

Cada dia ens especialitzem més en la intervenció durant el procés del cicle de l’aigua, aportant diverses solucions adaptades a cada situació. La nostra participació a les diferents EDAR’s, demostra l’eficàcia provada de l’ASPIRTRUCK, tan en les neteges puntuals de digestors, dipòsits, arquetes, etc., com en el manteniment general de plantes de tots els sectors.

  • TRACTAMENT DELS FANGS. ASPIRACIÓ DE  FANGS DE DIGESTOR

A cada EDAR l’accés als digestors és diferent i amb l’ASPIRTRUCK podem arribar a qualsevol indret. En un dels casos es va alçar 12 m de mànega per entrar per la boca d’home de dalt del digestor a buidar, fins que la disminució del material va permetre continuar aspirant per la boca d’home inferior. El material extret pel nostre camió, es va poder traspassar a una cuba per portar-lo a un altre dipòsit pel seu posterior assecament. Es va poder extreure un total de 200 m3 de fangs, aproximadament en 20 hores.

Amb el nostre innovador sistema per aspiració directa sense afegir aigua per diluir el material, hem aconseguit realitzar en un temps molt reduït, un treball que habitualment amb els mitjans convencionals, comporta molta més dificultat i temps.

  • TAMISATGE FINAL EN DIPÒSIT O BASSA

També hi ha situacions habituals que requereixen intervencions periòdiques. Per aquest motiu, estudiem i desenvolupem noves aplicacions de l'ASPIRTRUCK, amb la finalitat d'oferir solucions durant tot el procés de la gestió de l'aigua. Una de les tasques més inversemblants que ha realitzat, és l'aspiració de Lemna Gibba (coneguda com "llentia d'aigua"), planta aquàtica que floreix principalment durant la primavera i principi d'estiu, apareixent i reproduint-se ràpidament durant el tractament de les aigües residuals.

Aquesta planta forma una capa sobre la superfície de l'aigua, que impedeix el pas de la llum solar necessària pel cultiu d'algues purificants. S'aconsegueix un treball molt més ràpid i eficient que utilitzant els mitjans convencionals.